نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم شایسته سادات موسوی

جلسه دفاعیه خانم شایسته سادات موسوی


 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ              ساعت  مکان
شایسته سادات موسوی ‌‌نظریه‌های شخصیت پردازی در رمان مدرن فارسی دکترا/زبان و ادبیات فارسی دکتر‬حمیرا زمردی

دکتر محمد حسین محمدی

دکتر یعقوب آژند

دکترسعید بزرگ بیگدلی (دانشیار از دانشگاه تربیت مدرس)

دکتر علیرضا امامی

۹۵/‏۰7/‏6 10 تالار کمال