نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم طیبه توکلی

جلسه دفاعیه خانم طیبه توکلی


 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ ساعت  مکان
طیبه توکلی   ارشد/زبانشناسی دکتر علی درزی

دکتر مزدک اونوشه

خانم دکتر حیات عامری

(استادیار دانشگاه تربیت مدرس)

۹۵/‏۰۶/‏۲۷ ۱۳ کتابخانه گروه