نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم مریم ایزدی پارسا

 

جلسه دفاعیه خانم مریم ایزدی پارسا با موضوع ( بررسی واژه های نادر کتاب معانی کتاب الله  تالی و تفسیره المنیر) با حضور دکتر حسن رضائی باغ بیدی (استاد راهنما )  دکتر محمود جعفری دهقی( استاد مشاور )  دکتر احمد رضا قائم مقامی ( استاد داور ) شنبه 29/6/93 از ساعت  14- 12 در اتاق 323 دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .