نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم مریم ایزدی پارسا

جلسه دفاعیه خانم مریم ایزدی پارسا


 

جلسه دفاعیه خانم مریم ایزدی پارسا با موضوع ( بررسی واژه های نادر کتاب معانی کتاب الله  تالی و تفسیره المنیر) با حضور دکتر حسن رضائی باغ بیدی (استاد راهنما )  دکتر محمود جعفری دهقی( استاد مشاور )  دکتر احمد رضا قائم مقامی ( استاد داور ) شنبه 29/6/93 از ساعت  14- 12 در اتاق 323 دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .