نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم نرجس مردانی

جلسه دفاعیه خانم نرجس مردانی


 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استادان مشاور استادان داور تاریخ                            ساعت  مکان
خانم نرجس مردانی بررسی حروف مقطعه در نثر فارسی عرفانی تا قرن ششم دکترا/زبان و ادبیات فارسی دکتر علیرضا حاجیان نژاد

 دکتر محمدرضا ترکی

دکتر امید مجد

 دکتر عبدالرضا سیف

دکترعلیرضا شعبانلو (استادیار پژوهشگاه علوم انسانی)

۹۵/‏12/‏14 16 اتاق مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی