نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم نوشین الهامی

جلسه دفاعیه خانم نوشین الهامی


 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ                ساعت  مکان
نوشین الهامی ‌‌پژوهشی در مواجهه فرهنگ ایرانی با شخصیت بیگانه در ادبیات داستانی از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ ارشد/زبان و ادبیات فارسی دکتر‬مصطفی موسوی

دکتر علیرضا حاجیان نژاد

دکتر محمد راغب استادیار از دانشگاه شهید بهشتی

۹۵/‏۰7/‏10 8 تالار کمال