نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم ژاله کمالی زاد

جلسه دفاعیه خانم ژاله کمالی زاد


 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ              ساعت  مکان
ژاله کمالی زاد ‌‌  منظر فرهنگی رستاق رنجان اصفهان در دوره اسلامی دکترا/باستانشناسی دکتر‬هایده لاله

دکتر هما بهبهانی ایرانی

دکتر احسان اشراقی

دکتراسماعیل اسمعیلی جلودار

دکتر میترا شاطری عضو هیأت علمی دانشگاه شهر کرد 

۹۵/‏۰7/‏10 11 تالار کمال