نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه رقیه ناظری ۳۱/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه رقیه ناظری ۳۱/‏۶/‏۹۸


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

رقیه ناظری

ترجمه کتاب

تجلیات التناص فی الشعر العربی

ارشد

زبان و ادبیات عرب

دکتر معصومه شبستری

دکتر سعد اله همایونی

دکتر عبدالحسن فقهی

دکتر مینا جیگاره

۳۱/‏۶/‏۹۸

۸

طبقه چهارم