نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه روزبه شعبان پور ۳۱/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه روزبه شعبان پور ۳۱/‏۶/‏۹۸


 

 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

روزبه شعبان پور

وحود معی دازاین (هم بودی) در اندیشه هایدگر

ارشد/فلسفه

دکتر محمد رضا ریخته گران

دکتر عباس منوچهری

دکتر احمد علی حیدری

دکتر احمد رجبی

۳۱/‏۶/‏۹۸

۱۳

کتابخانه گروه فلسفه