نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه زهرا زارع اسد آبادی ۳۱/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه زهرا زارع اسد آبادی ۳۱/‏۶/‏۹۸


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

زهرا زارع اسد آبادی

بررسی نسبت میان دو مفهوم از آزادی در سنجش خرد عملی و رساله پاسخی به یک پرسش: روشنگری چیست؟

ارشد / ‏ فلسفه

دکتر سید حمید طالب زاده

دکتر محمد تقی طباطبایی

دکتر سعیده کوکب

دکتر زهره معماری

۳۱/‏۶/‏۹۸

۳۰: ۱۰

کلاس ۲۲۸