نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه زینب صاحبدادی ۳۰/‏۰۶/‏۹۸‬

جلسه دفاعیه زینب صاحبدادی ۳۰/‏۰۶/‏۹۸‬


 

 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

زینب صاحبدادی

ترجمه کتاب نقد ثقافی ام نقد ادبی اثر عبدالله محمد الغدامی و عبدالنبی اصطیف به زبان فارسی

ارشد

زبان و ادبیات عرب

دکتر مسعود فکری

دکتر ابوالحسن امین مقدسی

دکتر علی افضلی

دکتر حمید رضا حیدری

۳۰/‏۰۶/‏۹۸‬

۳۰: ۱۵

طبقه چهارم