نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه سیدمحمدجواد حسینی

جلسه دفاعیه سیدمحمدجواد حسینی


 

 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ                            ساعت  مکان
سیدمحمدجواد حسینی بررسی ماهیت توجیه معرفتی؛ دفاع از درونی انگاری در توجیه فلسفه دکتر سعیده کوکب

 دکتر محسن زمانی

 دکتر ابوتراب یغمائی (استادیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)

۹6/‏07/‏10 10-12