نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه سید محسن موسوی ۱/‏۷/‏۹۸

جلسه دفاعیه سید محسن موسوی ۱/‏۷/‏۹۸


 

 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

سید محسن موسوی

ترجمه کتاب آمریکا تاریخ من الغز و الارهاب اثر یوسف الطویل به زبان فارسی

ارشد

زبان و ادبیات عرب

دکتر مسعود فکری

دکتر جواد اصغری

دکتر علی افضلی

دکتر حیدری

۱/‏۷/‏۹۸

۱۵

طبقه چهارم دانشکده ادبیات