نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه فهمیه زنگویی فرد ۱۷/‏۱۰/‏۹۸

جلسه دفاعیه فهمیه زنگویی فرد ۱۷/‏۱۰/‏۹۸


 

 
 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

فهمیه زنگویی فر

بررسی و تحلیل وجه در بندهای موصولی زبان فارسی

ارشد / ‏ زبانشناسی

دکتر علی درزی

دکتر مزدک انوشه

دکتر زهرا ابوالحسن چیمه

دکتر بهروز محمودی بختیاری

 

۱۷/‏۱۰/‏۹۸

۱۵

کلاس ۳۲۳