نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه محمد جواد خاکی ۳۰/‏۰۶/‏۹۸‬

جلسه دفاعیه محمد جواد خاکی ۳۰/‏۰۶/‏۹۸‬


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

محمد جواد خاکی

ترجمه کتب مدخل الدراسه الفوللکور و الاساطیر العربیه اثر شوقی عبدالحکیم به زبان فارسی

ارشد – زبان و ادبیات عرب

دکتر جواد اصغری

دکتر محمد دزفولی

دکتر علی افضلی

دکتر حمید رضا حیدری

۳۰/‏۰۶/‏۹۸‬

۳۰: ۱۶

طبقه چهارم