نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه محمد حاجی نیا

جلسه دفاعیه محمد حاجی نیا


 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ                            ساعت  مکان
محمد حاجی نیا خوانش آلتوسری دیالکتیک نزد مارکس و هگل فلسفه دکتر احسان شریعتی مزینانی

 دکتر محمدتقی طباطبایی

 دکتر حسین مصباحیان

۹6/‏07/‏10 15-17 تالار دکتر باستانی پاریزی