نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه محمد رضا آذر ۳۱/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه محمد رضا آذر ۳۱/‏۶/‏۹۸


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

محمد رضا آذر

بررسی ابعاد الاهیاتی مفهوم " بازگشت جاودان " در فلسفه‌ی نیچه به اتکای تفسیر کارل لویت

ارشد/فلسفه

دکتر حسین مصباحیان

دکتر محمد تقی طباطبایی

دکتر سید حمید طالب زاده

دکتر مهدی بنایی جهرمی

۳۱/‏۶/‏۹۸

۳۰: ۱۳

کتابخانه گروه فلسفه