نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه محمد شکری

جلسه دفاعیه محمد شکری


 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ                ساعت  مکان
محمد شکری هرمنوتیک روایی ریکور (نگاهس به توان انتقادی هرمنوتیک پل ریکور) ارشد/فلسفه دکتر سید حمید طالب زاده

دکتر سید محمدرضا حسینی بهشتی

دکتر حسین مصباحیان

۹۵/‏۰7/‏11 11:30 تالار کمال