نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه مرضیه تارم ۶/‏۷/‏۹۸

جلسه دفاعیه مرضیه تارم ۶/‏۷/‏۹۸


 
 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

مرضیه تارم

عناصر نقش نما در ساخت اضافی در فارسی، از منظر صرف توزیعی

ارشد / ‏ زبانشناسی همگانی

دکتر مزدک انوشه

دکتر علی درزی

دکتر محمود بی جن خان

دکتر آرزو نجفیان

۶/۷/۹۸

۳۰: ۱۱

آزمایشگاه زبان