نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه مهدی موسوی ۳۱/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه مهدی موسوی ۳۱/‏۶/‏۹۸


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

مهدی موسوی

نسبت مفهوم خود انگیختگی در نقد عقل محض با مفهوم خودآیینی در نقد عقل عملی کانت

ارشد / ‏ فلسفه

دکتر سید حمید طالب زاده

دکتر حسین غفاری

دکتر محمد تقی طباطبایی

دکتر زهره معماری

۳۱/‏۶/‏۹۸

۱۲

کلاس ۲۲۸