نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه مهرداد درفشی ۳۰/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه مهرداد درفشی ۳۰/‏۶/‏۹۸


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

مهرداد درفشی

فرورانه

ترجمه و بررسی زند یس ۱۱/۱۷ تا یسن ۱۳

ارشد/فرهنگ و زبانهای باستانی

دکتر سید احمد رضا قائم مقامی

دکتر محمود جعفری دهقی

دکتر علی شهیدی

دکتر مهدی علیایی مقدم

۳۰/‏۶/‏۹۸

۳۰: ۱۴

اتاق ۳۲۹