نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه مژگان ضرغامی ۶/‏۷/‏۹۸

جلسه دفاعیه مژگان ضرغامی ۶/‏۷/‏۹۸


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

مژگان ضرغامی

مطالعه تطبیقی بازنمود مؤلفه های فرهنگی در کتابهایآموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان: مطالعه موردی در سه کتاب

ارشد

زبانشناسی همگانی

دکتر علی افخمی

دکتر زهرا ابوالحسن چیمه

دکتر بهروز محمودی بختیاری

دکتر غلامرضا دین محمدی

۶/۷/۹۸

۳۰: ۱۱

اتاق ۳۲۳