نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه میلاد نیک سیرت نخجیری ۳۰/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه میلاد نیک سیرت نخجیری ۳۰/‏۶/‏۹۸


 

 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

میلاد نیک سیرت نخجیری

اجیرنامه ها، تحول سند شناسی و متن شناسی از دوره صفویه تا قاجاریه

ارشد / ‏ تاریخ

دکتر گودرز رشتیانی

دکتر حسن زندیه

دکتر یوسفی فر

دکتر الهام ملک زاده

۳۰/‏۶/‏۹۸

۳۰: ۱۱