نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه هومن اعرابی

جلسه دفاعیه هومن اعرابی


 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ                            ساعت  مکان
هومن اعرابی پدیدار شناسی عاطفه در فلسفه متقدم سارتر فلسفه دکتر محمدرضا ریخته گران 

 دکتر احسان شریعتی مزینانی

دکتر حسین مصباحیان

۹6/‏06/‏29 1-3 تالار کمال