نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه پرستو حیدری ۳۱/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه پرستو حیدری ۳۱/‏۶/‏۹۸


 

 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

پرستو حیدری

ترجمه کتاب " نابیلون فی مصر الفصل الاول حتی نهایه الفصل العاشر "

ارشد – زبان و ادبیات عربی

دکتر علی افضلی

دکتر جواد اصغری

دکتر سعد اله همایونی

دکتر صابره سیاوشی

۳۱/‏۶/‏۹۸

۱۳

طبقه چهارم