نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دفتر تلفن

دفتر تلفن


 

دفتر رئیس دانشکده  ​
۶۶۴۰۹۵۳۹
۶۱۱۱۲۵۸۲

فکس:​ ۶۶۴۹۱۳۹۱

روابط عمومی دانشکده  
تلفکس : ​ ۶۶۹۷۲۰۸۵
۶۱۱۱۲۸۷۱

مدیریت تارنمای دانشکده  
۶۱۱۱۲۵۹۶

 

سایت کامپیوتر 
۶۶۴۹۱۳۸۹

 

دفتر فصلنامه های علمی و پژوهشی دانشکده  
 5- 66978881
 

دفتر مشاور روابط بین الملل 

66957136 ( تلفکس )

دفتر دانشجویان شاهد و ایثارگر 
61113034

66490963

دفتر معاون اجرایی دانشکده
66407421 ( تلفکس )
66494918
61112575-6

دبیرخانه 
رئیس دبیرخانه                66957138 و 61112597

دفتر دبیرخانه                66407420   و 61112577

امور اداری و کارگزینی       61112570 و 61112873

حسابداری 

66950931
61112507

امور دانشجویی و فرهنگی 
دفتر                                         61113082
سرپرستی و امور فرهنگی             66491438 (تلفن‌دورنگار)  و 61112874

کارشناس خدمات و تربیت بدنی     61113082
وام و تسویه حساب                     66972071 و 61112581

دفتر معاون علمی دانشکده
دفتر معاونت علمی
66407421 ( تلفن‌دورنگار )
66494918
61112575-6

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

 

رئیس اداره

66495379

کارشناس استعدادهای درخشان

66461390

کارشناس تحصیلات تکمیلی 

 61112549

کارشناس رشته ادبیات فارسی 

61112508

کارشناس رشته های زبانشناسی و فلسفه

 61112509

کارشناس رشته فرهنگ و زبانهای باستانی و رشته باستان شناسی 

61112599

کارشناس رشته تاریخ 

61112571

کارشناس رشته زبان و ادبیات عربی

61112571

اپراتور

61112599

بایگانی

61112573

 

 

                                                                          


اداره پژوهش دانشکده

مدیر اداره پژوهش            66973290(تلفکس)  و 61112574

کارشناسان پژوهشی    

 

            61113052
66973290
61113050
66971104
66973304
61113035
61113051
66490962
 

 

 

کتابخانه 

 

رئیس کتابخانه

66491392 (تلفن‌دورنگار)

معاون کتابخانه

61112569

بخش فهرست نویسی

61112572-3684

تالار مجلات

61113363-3683

تالار پژوهش

61113083

تالار قرائت

61112595

مخزن کتابخانه

61112590

 

 

    

گروه آموزشی زبانشناسی همگانی

66950933 و 61112766
آزمایشگاه زبانشناسی 66957137
 

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی 
66491437 (تلفکس)
61112504
61113078
 

گروه آموزشی فلسفه   
66407550
61112588
 

گروه آموزشی باستان شناسی 
66950932 ( تلفکس)
61112561
موسسه باستان شناسی   61113669
 

گروه آموزشی تاریخ 
66495380
66969072
61112579
 

گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی 
66491434
61113297
 

گروه آموزشی فرهنگ و زبانهای باستانی 
66950930
61112560
 

دفتر نماینده دانشکده در هیات ممیزه دانشگاه   
66971170
 

سایر واحد ها 

آزمایشگاه زبان

    66957139 و 61113685

تالار فردوسی

    66492947 و 61113695

تالار فرزانگان(اساتید بازنشسته)

   66973707

انبار دانشکده

      61112568

کارپردازی

    66404141 و 61113086

امور عمومی

    61112574