نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار صمیمانه رئیس دانشگاه تهران با استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی

دیدار صمیمانه رئیس دانشگاه تهران با استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی


دیدار صمیمانه رئیس دانشگاه تهران با استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی

3/11/96

 

نشست صمیمانه ای با حضور دکتر محمود نیلی احمدآبادی یکشنبه اول بهمن ماه ۱۳۹۶، در منزل دکتر مهدی محقق استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی برگزار شد. در این نشست آقایان دکتر محمد رحیمیان معاون پژوهشی، دکتر سید احمد رضا خضری مشاور و مدیر کل روابط عمومی و دکتر حسن حضرتی سرپرست دانشکده ادبیات و علوم انسانی نیز رئیس دانشگاه تهران را همراهی کردند.