نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ریئس

ریئس


 

ریئس​ دانشکده

دکتر غلامحسین کریمی دوستان‌

استاد گروه زبانشناسی‌

تلفن: ۶۱۱۱۲۵۸۲‌

ایمیل:  gh5karimi@ut.ac.ir​