نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سلسله نشست های علمی - تخصصی حوزه علوم انسانی

سلسله نشست های علمی - تخصصی حوزه علوم انسانی


سلسله نشست های علمی - تخصصی حوزه علوم انسانی

18/08/94

 

از سلسه نشست های علمی و تخصصی حوزه علوم انسانی، جلسة سخنرانی استاد دکتر محمد علی آذرشب، (استاد نمونة کشوری، پژوهشگر برتر کشور و دانشگاه تهران، دارندة حدود 150 مقاله ملی و بینالمللی و دهها جلد کتاب در حوزة ادبیات عرب) در روز دوشنبه مورخ 11/8/94 با عنوان «نقش زبان عربی در تمدنسازی اسلامی» در تالار کمال با حضور استادان، دانشجویان و علاقهمندان برگزار شد. در آغاز ، دکتر کریمیان معاون پژوهشی دانشکده، ضمن اشاره به سوابق علمی دکتر آذرشب با اهدا کتاب "ابن هیثم و دانش نورشناسی، آرا و اکتشافات " که زیر نظر استاد ترجمه شده ، از ایشان قدردانی کردند.

استاد آذرشب سخنرانی خود را با ذکر مقدمهای دربارة فرهنگ و تمدن آغاز و به تشریح ویژگیهای فرهنگهای ایستا و پویا پرداخت که ، فرهنگ پویا را فرهنگ تمدنساز معرفی کرده و اسلام را نیز دین و فرهنگی دانستند که از آغاز تمدنساز بوده است. ایشان در ادامه به شاخصهای فرهنگتمدنساز اشاره کرد و یکی از مهمترین این ویژگیها را عزت دانست و تاکید کردند فرهنگی که برخوردار از عزت باشد، تمدنساز خواهد بود و غرب از این رو در فکر ذلیل کردن اسلام و مسلمانان برآمده است که این روحیه و شاخص تمدنسازی را از اسلام و مسلمانان بگیرد. دکتر آذرشب جنگ و درگیری بین مسلمانان، اختلاف شیعه و سنی، شکل گیری داعش و دامن زدن به مهاجرت مسلمان به اروپا را نمادهایی از تحقیر و ذلتی دانست که غرب با هدف مذکور بر مسلمانان روا میدارد. ایشان شاخص دیگر فرهنگتمدنساز را حصارشکنی دانستند و دربارة این شاخص نیز توضیحاتی را بیان داشتند. دکتر آذرشب ، به تلاش متقابل دانشمندان و بزرگان فارسی و عربیزبان در تمدنسازی اسلامی اشاره کرد و با ذکر نام برخی از دانشمندان ایرانی و عرب، با معرفی کتابهایی از آنان و تبیین روش و اندیشة ، نقش مهم آنها در این تمدنسازی را تشریح نمودند. استاد با توجه به استفادة دانشمندان فارسیزبان از زبان عربی در جهت تألیف کتب خود، آن را تلاشهایی شایسته در جهت تمدنسازی اسلامی دانسته و در نتیجه گیری از سخنان خویش ضمن تاکید بر نقش کلیدی زبان عربی در تمدنسازی اسلامی روشنفکران و استادان گذشته و حال ادبیات عرب را به دو دسته تقسیم بندی کردند. گروهی که با شناخت ادبیات قدیم، تفکر جدید را ارائه می نمایند. گروهی دیگر که بدون در نظر گرفتن گذشته و نفی آن بر تفکر خود پافشاری میکنند . ایشان گروه اول را گروه اصلی و دارای جایگاه دانسته و گروه دوم را گروه جعلی خطاب نمودند. وی در پایان به دیدگاه های تمدنی پرداخته و در این خصوص مطالب ارزنده ای را بیان کردند.

گفتنی است پس از پایان سخنان دکتر آذرشب، جلسة پرسش و پاسخ برگزار و جلسه راس ساعت 12 به پایان رسید.