نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عدم پذیرش تقاضای میهمان و انتقال برای نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ دانشگاه خوارزمی‌

عدم پذیرش تقاضای میهمان و انتقال برای نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ دانشگاه خوارزمی‌


عدم پذیرش تقاضای میهمان و انتقال برای نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ دانشگاه خوارزمی‌

13/9/98

 

عدم پذیرش تقاضای میهمان و انتقال برای نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ از طرف دانشگاه خوارزمی