نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان گروه های زبان و ادبیات عرب و فرهنگ و زبانهای باستانی

قابل توجه دانشجویان گروه های زبان و ادبیات عرب و فرهنگ و زبانهای باستانی


قابل توجه دانشجویان گروه های زبان و ادبیات عرب و فرهنگ و زبانهای باستانی

 

 

در صورت تمایل به تشکیل انجمن علمی نسبت به ثبت نام داوطلبی خود تا تاریخ ۱۷/‏۰۷/‏۹۸‬ به امور دانشجویی دانشکده مراجعه نمایند، شایان ذکر است چنانچه ثبت نام داوطلبان به حد و نصاب نرسد این دو گروه از داشتن انجمن علمی در این سال محروم خواهند بود.

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده