نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مطالعه و بررسی بر هم کنش های رژیم خوراکی معیشت و محیط در جوامع خاور نزدیک باستان

مطالعه و بررسی بر هم کنش های رژیم خوراکی معیشت و محیط در جوامع خاور نزدیک باستان


مطالعه و بررسی بر هم کنش های رژیم خوراکی معیشت و محیط در جوامع خاور نزدیک باستان

11/08/94

 

 

 

انجمن علمی دانشجویان باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میکند :

مطالعه و بررسی بر هم کنش های رژیم خوراکی معیشت و محیط در جوامع خاور نزدیک باستان

انجمن علمی دانشجویان باستان شناسی دانشکده ادبیات،  سخنرانی تخصصی را تحت عنوان )مطالعه و بررسی بر هم کنش های رژیم خوراکی معیشت و محیط در جوامع خاور نزدیک باستان براساس تحلیل های ایزوتوپی (  با حضور دکتر اکادیوش سوتیشیاک استاد برجسته دانشگاه ورشو لهستان شنبه شانزدهم آبانماه از ساعت 15 الی 17 در محل تالار کمال این دانشکده برگزار میکند .