نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست تخصصی « چالش ها و فرصت های عمومی کردن فلسفه »

نشست تخصصی « چالش ها و فرصت های عمومی کردن فلسفه »


نشست تخصصی « چالش ها و فرصت های عمومی کردن فلسفه »

۱۲/۹/۹۹