نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هیات علمی تاریخ

هیات علمی تاریخ


 

اعضای هیات علمی گروه تاریخ

 

دکتر فرج اله احمدی

 

دکتر محیا شعیبی عمرانی

مرتبه علمی: دانشیار‌

مرتبه علمی: استادیار

fahmadi@ut.ac.ir​

m.shoeibi@ut.ac.ir

 

 

 

دکتر رسول جعفریان‌

 

دکتر زهرا حاتمی

مرتبه علمی : استاد​

مرتبه علمی: استادیار‌

jafarianras@ut.ac.ir‌

zahrahatami@ut.ac.ir‌

 

 

 

دکتر حسن حضرتی‌‌

 

دکتر داریوش رحمانیان‌

مرتبه علمی: دانشیار‌

مرتبه علمی: دانشیار‌

hazrati@ut.ac.ir​

rahmanian@ut.ac.ir​

 

 

 

دکتر گودرز رشتیانی‌

 

دکتر روزبه زرین کوب

مرتبه علمی: استادیار‌

مرتبه علمی: استادیار‌

rashtiani@ut.ac.ir‌

zarrinkoobr@ut.ac.ir‌

 

 

 

دکتر حسن زندیه‌‌

 

دکتر منصور صفت گل‌

مرتبه علمی: استادیار‌

مرتبه علمی : استاد​

zandiyehh@ut.ac.ir​

sefatgol@ut.ac.ir‌

 

 

 

دکتر خدیجه عالمی

 

دکتر کلثوم غضنفری

مرتبه علمی: استادیار‌

مرتبه علمی: استادیار‌

alemi1900@ut.ac.ir​

k.ghazanfari@ut.ac.ir​

 

 

 

دکتر یاسر قزوینی حائری‌

 

دکتر علی کالیراد‌​​

مرتبه علمی: استادیار‌

مرتبه علمی: استادیار‌

y.qazvini@ut.ac.ir​

kalirad@ut.ac.ir​

 

 

 

دکتر حمید کرمی پور​

 

دکتر نورالدین نعمتی‌

مرتبه علمی: استادیار‌

مرتبه علمی: دانشیار‌

karamipour@ut.ac.ir‌

n.nemati@ut.ac.ir‌

 

 

 

دکتر محمد باقر وثوقی

 

دکتر شهرام یوسفی فر‌​​

مرتبه علمی : استاد​

مرتبه علمی : استاد​

vosoughi@ut.ac.ir​

shyousefifar@ut.ac.ir‌