نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هیات علمی فرهنگ و زبانهای باستانی

هیات علمی فرهنگ و زبانهای باستانی


 
اعضای هیأت علمی گروه فرهنگ و زبانهای باستانی‌ ‌
 
 

دکتر محمود جعفری دهقی

 

دکتر حسن رضایی باغ بیدی‌

مرتبه علمی: استاد‌

مرتبه علمی: استاد‌

mdehaghi@ut.ac.ir​

hrezaee@ut.ac.ir‌

 

 

 

دکتر علی شهیدی

 

دکتر سید احمدرضا قائم مقامی​

مرتبه علمی: استادیار‌ ‌

مرتبه علمی: استادیار‌ ‌

alishahidi@ut.ac.ir‌

qaemmaqami@ut.ac.ir​