نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پست الکترونیکی اداره پژوهش

پست الکترونیکی اداره پژوهش


پست الکترونیکی اداره پژوهش

1393/08/07

 
 
به استحضار کلیه اعضای محترم هیات علمی ، دانشجویان و کلیه بازدیدکنندگان وب سایت میرساند ، پست الکترونیکی اداره پژوهش دانشکده به آدرس  reslit@ut.ac.ir فعال می باشد . کلیه امور پژوهشی این دانشکده از طریق ایمیل مذکور انجام خواهد شد .