نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه ادبیات عربی-دروس کارشناسی

گروه ادبیات عربی-دروس کارشناسی


 

دروس مقطع کارشناسی

 

ترم ۱ : 


آزمایشگاه ۱

۲ واحد

صرف ۱

 ۴واحد

ترجمه و تجوید قرآن کریم

۲ واحد

 معارف اسلامی ۱

۲ واحد

زبان خارجی ( عمومی )

۳ واحد

متون نظم و نثر دروه معاصر ۱

۲ واحد

تاریخ ادبیات دوره معاصر ۱

۲ واحد

 

ترم ۲ : 

 


آزمایشگاه ۲

۲ واحد

نحو ۱

۴ واحد

متون نظم و نثر دوره معاصر ۲

۲ واحد

تایخ ادبیات دوره معاصر ۲

۲ واحد

زبان خارجی تخصصی ۱

۲ واحد

روش تحقیق و مأخد شناسی

۲ واحد

معارف اسلامی ۲

۲ واحد

تربیت بدنی ۱

۱ واحد

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

۲ واحد

 

ترم ۳ :


آزمایشگاه ۳

۲  واحد

مکالمه ۱

۲  واحد

تمرین صرف و نحو ۱

۲  واحد

متون نظم و نثر از سقوط بغداد تا عصر حاضر

۲  واحد

تایخ ادبیات از سقوط بغداد تا عصر حاضر 

۲  واحد

زبان خارجی تخصصی ۲ 

۲  واحد

متون حدیث

۲  واحد

ادب متعهد اهل بیت (ع)

۱ واحد

اخلاق و تربیت اسلامی 

۲  واحد

تاریخ اسلام

۲ واحد

 

ترم ۴ :


مکالمه ۲

۲ واحد

روزنامه ها و مجلات عربی

۲ واحد

 صرف ۲

۳ واحد

متون نظم و نثر دوره عباسی اول 

۲ واحد

 تاریخ ادبیات دوره عباسی اول

۲ واحد

ادب سیاسی در اسلام 

۲ واحد

قرائت متون عرفانی 

۲ واحد

 فارسی

۳ واحد

ادبیات تطبیقی 

۲ واحد

 

 ترم ۵ :


مکالمه ۳

۲ واحد

فن ترجمه

۲ واحد

انشاء

۲ واحد

نحو ۲

۳ واحد

علوم بلاغی بلاغی ۱

۴ واحد

متون نظم و نثر عباسی دوم

۲ واحد

تاریخ ادبیات دوره عباسی دوم

۲ واحد

متون نهج البلاغه

۲ واحد

تربیت بدنی ۲

۲ واحد

 

ترم ۶ :


انشاء ۲

۲ واحد

ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس

۳ واحد

تمرین صرف و نحو ۲

۲ واحد

عروض و قافیه

۲ واحد

متون نظم و نثر دوره اندلس

۲ واحد

فقه الغه

۲ واحد

قرائت متون تفسیری قرآن کریم

۲ واحد

متون نظم و نثر عربی در ایران از آغاز تا سقوط بغداد

۲واحد

تایخ ادبیات دوره اندلس

۲ واحد

 

ترم ۷ :


نامه نگاری و خلاصه نویسی

۲ واحد

انشاء ۳

۲ واحد

علوم بلاغی

۴ واحد

تاریخ ادبیات از دوره جاهلی تا پایان دوره اموی

۴ واحد

نقد ادبی

۲ واحد

متون نظم و نثر عربی در ایران از سقوط بغداد تا دوره معاصر

۲ واحد

متون نظم و نثر از جاهلی تا پایان دوره اموی

۴ واحد