نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه ادبیات عربی-دروس کارشناسی ارشد

گروه ادبیات عربی-دروس کارشناسی ارشد


 

دروس مقطع کارشناسی ارشد ۳۲ واحد

 


تاریخ ادبیات دوره جاهلی تا پایان اموی

۲ واحد

روش تحقیق و سمینار مسائل مربوطه به ... 

۲ واحد

متون نظم و نثر دوره جاهلی تا پایان اموی

۲ واحد

صرف و نحو ۱

۲ واحد

متون اسلامی 

۲ واحد

تاریخ ادبیات از دوره عباسی تا  ...

۲ واحد

متون نظم و نثر معاصر

۲ واحد

تاریخ ادبیات دوره معاصر

۲ واحد

صرف و نحو ۲

۲ واحد

معانی و بیان و بدیع

۲ واحد
مقاله نویسی و محاضره

۲ واحد

تاریخ ادبیات از سقوط بغداد تا عصر حاضر

۲ واحد

متون نظم و نثر از سقوط بغداد عصر حاضر

۲واحد

پایان نامه

۴ واحد