نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه ادبیات عربی- هیات علمی

گروه ادبیات عربی- هیات علمی


 

مدیر گروه : آقای دکتر عدنان طهماسبی

 

اعضای هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی

رتبه علمی

محمد علی آذرشب

استاد

جواد اصغری

دانشیار

حسن اعظمی خویرد

استادیار

علی افضلی

دانشیار

ابوالحسن امین مقدسی

استاد

غلامعباس رضایی هفتادر

دانشیار

معصومه شبستری

دانشیار

علی باقر طاهری نیا استاد

عدنان طهماسبی 

دانشیار

علی اکبر فراتی استادیار
مسعود فکری

دانشیار

محمد حسین فؤادیان

دانشیار

عزت ملاابراهیمی

استاد

شهریار نیازی

دانشیار

انسیه سادات هاشمی استادیار
سعداله همایونی استادیار