نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه ادبیات عربی- هیات علمی

 

مدیر گروه : آقای دکتر مسعود فکری

 

اعضای هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی

رتبه علمی

محمد علی آذرشب

استاد

جواد اصغری

دانشیار

علی افضلی

استادیار

ابوالحسن امین مقدسی

استاد

محمد دزفولی

استادیار

غلامعباس رضایی هفتادر

دانشیار

معصومه شبستری

دانشیار

علی باقر طاهری نیا استاد

عدنان طهماسبی 

دانشیار

علی اکبر فراتی استادیار
مسعود فکری

دانشیار

محمد حسین فؤادیان

دانشیار

عزت ملاابراهیمی

استاد

شهریار نیازی

دانشیار

سعداله همایونی استادیار