نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه ادبیات فارسی-دروس کارشناسی ارشد

گروه ادبیات فارسی-دروس کارشناسی ارشد


 

 

دروس مقطع کارشناسی ارشد

دروس اصلی :

 

 

زبان تخصصی ۱

 

تحقیق در دستور زبان فارسی

 

رساله پایان نامه تحصیلی


دروس تخصصی : 

 

 

نظم فارسی ۱ شاهنامه

 

نظم فارسی ۲ ناصر خسرو و سنایی

 

نظم فارسی ۳ خاقانی و نظامی

 

نظم فارسی ۴ مثنوی

 

نثر فارسی ۱ تاریخ بیهقی

 

نثر فارسی ۲ تاریخ جهانگشا و مرزبان نامه

 

نثر فارسی ۴ کشف المحجوب و رساله قشیریه

 

عربی ۱ صرف و نحو

 

عربی ۲ نثر عربی

 

عربی ۳ نظم عربی

 

 دروس اختیاری : 

 

زبان تخصصی ۲

 

نظم فارسی ۵ گلشن راز

 

شیوه تحقیق

 

تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی

 

عربی ۵ متون تفسیری عربی

 

نثر فارسی ۳ مصباح الهدایه

 

سیر آراء و عقاید اسلامی

 

سمینار

 

تحقیق در نظریه های ادبی

 

 دانشجو موظف است ۴ واحد از مجموعه  درس های انتخابی مذکور را بگذراند.