نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه تاریخ-دروس دکترا

گروه تاریخ-دروس دکترا


 

برنامه درسی مقطع دکترا گرایش تاریخ اسلام

 

ترم اول

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

۱

جامعه شناسی تاریخی

۲

۲

جغرافیای تاریخی

۲

۳

تاریخ نگاری در ایران

۲

۴

روش تحقیق پیشرفته

۲

 

 

ترم دوم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

۱

دوره اموی و عباسی

۲

۲

فرهنگ و تمدن اسلامی در اروپا؛آسیا و آفریقا

۲

۳

تاریخ صدر اسلام

۲

 

 

ترم سوم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

۱

تاریخ تشیع

۲

۲

تاریخ عثمانی

۲

 

 

ترم چهارم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

۱

رساله

۱۸

 

 

برنامه درسی مقطع دکتراگرایش  ایران دوره اسلامی

ترم اول

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

۱

جامعه شناسی تاریخی

۲

۲

جغرافیای تاریخی

۲

۳

تاریخ نگاری در ایران

۲

۴

روش تحقیق پیشرفته

۲

 

 

ترم دوم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

۱

روابط خارجی ایران از صفویه تا عصر حاضر (همراه با بررسی پیشینه ی روابط)

۳

۲

تاریخ معاصر ایران از آغاز قاجاران تا کنون

۳

 

 

ترم سوم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

۱

ملل و نحل و تأثیر آنها در تحولات اجتماعی

۲

۲

بررسی و تحلیل اسناد و مدارک آرشیوی و کتابخانه ای

۲

 

 

 

ترم چهارم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

۱

رساله

۱۸

 

 


 برنامه درسی مقطع دکترا گرایش ایران باستان

ترم اول

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

۱

جامعه شناسی تاریخی

۲

۲

جغرافیای تاریخی

۲

۳

تاریخ نگاری در ایران

۲

۴

روش تحقیق پیشرفته

۲

 

 

 

ترم دوم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

۱

قرائت و بررسی کتیبه های عصر باستان،اشکانی وساسانی

۳

۲

تحولات سیاسی  و مناسبات اجتماعی؛اداری و اقتصادی ایران باستان همراه با بحث روابط خارجی

۳

 

 

 

ترم سوم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

۱

تاریخ اساطیر در ایران باستان

۲

۲

زبان اوستایی

۲

 

 

 

ترم چهارم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

۱

رساله

۱۸