نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه تاریخ-دروس کارشناسی

گروه تاریخ-دروس کارشناسی


 

 دروس مقطع کارشناسی 
  

دروس پایه  : ۲۸ واحد

دروس اختیاری : ۲۴ واحد

دروس اصلی : ۶۸ واحد

 

 دروس پایه ۲۸ واحد :

 

نام درس واحد


قرائت متون تاریخی به زبان عربی۱

۲

قرائت متون تاریخی به زبان فارسی ۱

۲

قرائت متون تاریخی به زبان انگلیسی ۱

۲

قرائت متون تاریخی به زبان انگلیسی ۲

۲

 کلیات و مبانی علم تاریخ

۲

روش تحقیق در تاریخ 

۲

تاریخنگاری و تحولات آن در ایران و جهان

۲

 گاهشماری و تقویم

۲

مبانی تاریخ اجتماعی ایران

۲

تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام

۲

مبانی جامعه شناسی

۲

کلیات جغرافیا ( با تکیه بر جغرافیای ایران )

۲

مبانی علم سیاست

۲

فلسفه تاریخ

۲

 

 

  دروس اختیاری ۲۴ واحد 

نام درس واحد 


ایران پیش از تاریخ

۲

سلسه های شرقی ایران قدیم

۲

تاریخ اسلام در حوزه اقیانوس هند و جنوب شرقی آسیا

۲

شناخت و نقد منابع و مآخذ تاریخ ایران بعد از اسلام

۲

تاریخ تمدنهای مشرق زمین

۲

ادیان ایران باستان

۲

مبانی تکوین و تحول تمدنهای جهان

۲

آشنایی با خطوط و زبانهای ایران پیش از اسلام

۲

شناخت و نقد منابع و مآخذ ایران بعد از اسلام

۲
شناخت و نقد منابع و مآخذ ایران پیش از اسلام ۲

قیام کربلا 

۲

تاریخ گسترش اسلام در آفریقا و اروپا از آغاز تا سقوط اندس

۲

تاریخ خلفای مصر و حمدانیان

۲

مبانی حکومت و ساخت قدرت در ایران

۲

روانشناسی اجتماعی

۲

تاریخ های محلی

۲

تاریخ خلیج فارس و سرزمینهای همجوار

۲

تاریخ دیپلماسی ایران

۲

تاریخ عرفان و تصوب در ایران و اسلام

۲

تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامی

۲

تاریخ فرهنگ و تمدن ایران

۲

تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجاریه

۲

تاریخ اندیشه ها و مکاتب سیاسی در غرب

۲

تاریخ احزاب و مطبوعات ایران در دوره قاجاریه

۲

تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه

۲

تاریخ پیامبران

۲

تاریخ هنر و معماری اسلامی

۲

جغرافیای انسانی

۲

جغرافیای تاریخی سرزمین های اسلامی

۲

جامعه شناسی تاریخی

۲

مبانی علم اقتصاد

۲

فرهنگ و تمدن ایران دروه صفویه

۲

تاریخ قاره آمریکا

۲

تاریخ استعمار غرب و رشد سرمایه داری

۲

تاریخ شبه  قاره هند

۲

تاریخ آفریقا

۲

اقتصاد سیاسی

۲

قرائت متون به زبان عربی۲

۲

قرائت متون تاریخی به فارسی ۲

۲

تاریخ اسلام در ممالک قفقاز

۲

تاریخ اسلام در آسیای میانه

۲

ریشه های تاریخی توسعه نیافتگی در ایران

۲

تاریخ تمدنهای مشرق زمین

۲

تاریخ روسیه  تا فروپاشی اتحاد شوروی

۲

تاریخ چین و ژاپن

۲
نهضت روحانیت در دو سده اخیر ایران ۲
تاریخ نهضت ها و جنبش های اسلامی جهان در دو قرن اخیر ۲
تاریخ عقاید اقتصادی ۲
تاریخ نهضت فلسطین ۲
قوم شناسی و مردم شناسی تاریخی ایران ۲
مبانی کار آفرینی ۲

 

دروس اصلی ۶۸ واحد : 

نام درس واحد 


تاریخ یونان و روم

۲

تاریخ بیزانس

۲

اروپا در قرون وسطی

۲

 اروپا در قرن جدید 

۲

 تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول

۲

 اروپا از جنگ جهانی اول تا کنون

۲

 تاریخ  اسلام از میلاد پیامبر تا سال ۴۱ هجری قمری

۲

 تاریخ تحولات  جهان اسلام از سال۴۰ تا ۲۲۷ هجری قمری

۲
تحولات جهان اسلام از ۲۲۷ تا سقوط بغداد ۲

 تاریخ تشیع ۱ از آغاز تا قرن۵ هجری

۲

 تاریخ تشیع 2 از قرن ۵ تا قرن ۱۰هجری

۲

 تاریخ تحلیلی زندگی ائمه (ع)

۲

تاریخ تحولات جهان اسلام از قرن ۷ هجری تا قرن ۱۰ هجری 

۲

تاریخ عثمانی و ترکیه جدید 

۲

تاریخ ایران از ورود آریایی ها تا پایان دوره هخامنشیان 

۴

تاریخ ایران در دوره سلوکی و اشکانی

۲

تاریخ ایران در دوره ساسانیان

۴

 تاریخ تحولات سیاسی  ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان

۲

 تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره سلجوقیان

۲

 تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره سامانیان ، دیلمیان ، غزنویان

۲

تاریخ تحولات سیاسی  ایران در دوره غوریان و خوارزمشاهیان 

۲

تاریخ تحولات سیاسی  ایران در دوره حمله مغول و ایلخانیان

۲

 تحولات سیاسی ایران در دوره صفویان

۴

 تحولات سیاسی ایران از زوال ایلخانیان تا آغاز حکومت صفویان

۲

تحولات ایران در دروه افشاریان و زندیان

۲

تحولات  ایران از آغاز دوره قاجاریه تا انقلاب مشروطیت

۴

انقلاب مشروطیت و تحولات ایران تا انقراض حکومت قاجاریه

۲

تاریخ تحولات  ایران از انقراض قاجاریه تا ۲۸ مرداد

۴
انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن ۲