نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه زبانشناسی-دروس مقاطع ارشد و دکترا

گروه زبانشناسی-دروس مقاطع ارشد و دکترا


 

 

دروس مقطع کارشناسی ارشد ۳۲ واحد

 

دروس کمبود ۱۰ واحد :

 

 

زبانشناسی

۲ واحد

 

آمار و روش تحقیق علمی

۲ واحد

 

تاریخچه زبانهای ایرانی

۲ واحد

 

آوا شناسی

۲ واحد

 

اصول دستور زبان

۲ واحد

 

 

 

دروس اختیاری ۴ واحد :

 

زبانشناسی رایانه ای 

۲ واحد

 

 روانشناسی زبان

۲ واحد

 

 تاریخ مطالعات دانشمندان ایرانی

و اسلامی درباره زبان

۲ واحد

 

 آوا شناسی آزمایشگاهی

۲ واحد

 

 زبانشناسی کاربردی

۲ واحد

 

 نقش زبانشناسی در ترجمه

۲ واحد

 

 بررسی ساخت یکی از زبانهای ایرانی

۲ واحد

 

 تحقیق در زبانشناسی

۲ واحد

 

زبان و منطق 

۲ واحد

 

 گویش شناسی

۲ واحد

 

 

دروس پایه و اصلی ۲۴ واحد :

 

 

واژه شناسی

۲واحد

 

ساخت واژه

۲ واحد

 

اصول معنی شناسی

۲ واحد

 

تاریخ زبانشناسی

۲ واحد

 

مکاتب زبانشناسی

۲ واحد

 

دستور گشتاری

۲ واحد

 

زبانشناسی تطبیقی

۲ واحد

 

ساخت زبان فارسی

۲ واحد

 

تطور زبان فارسی

۲ واحد

 

تجزیه و تحلیل کلام و کاربردشناسی

۲ واحد

 

شیوه استدلال نحوی

۲ واحد

 

جامعه شناسی زبان

۲ واحد

 

رساله  ۴ واحد

 

 دروس مقطع دکتری ۲۲ واحد

 

هر سال با مشاوره اساتید راهنما تعدادی از دروس اختیاری ارائه خواهد شد.

 

دروس اختیاری :

 

 

نشانه شناسی

۲ واحد

 

مسائل زبانشناسی تاریخی و تطبیقی

۲ واحد

 

زبانشناسی کاربردی

۲ واحد

 

ادبیات از دیدگاه زبانشناسی

۲ واحد

 

جامعه شناسی زبانشناسی

۲ واحد

 

روانشناسی زبان

۲ واحد

 

تاریخ زبانشناسی

۲ واحد

 

زبان و منطق

۲ واحد

 

تحقیق آزاد

۲ واحد

 

گویشهای ایرانی

۲ واحد

 

سمینار مسائل میان رشته ای زبان

۲ واحد