نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه زبانشناسی-هیات علمی

گروه زبانشناسی-هیات علمی


 

مدیر گروه :  آقای دکتر علی افخمی

 

   

اعضای هیات علمی گروه زبانشناسی

رتبه علمی

علی افخمی

استاد

محمود بی جن خان

استاد

علی درزی

استاد

غلامرضا دین محمدی استادیار

غلامحسین کریمی دوستان

استاد

مزدک انوشه استادیار