نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه فرهنگ و زبانهای باستانی-دروس دکترا

گروه فرهنگ و زبانهای باستانی-دروس دکترا


 

دروس مقطع دکترا

دروس  جبرانی :

ارزش همه دروس 2 واحد است .

 


اوستا 1: یسن

زبان سغدی

فارسی میانه 1: پازند

سنسکریت 1

 

 اگر دانشجویی درس زبان سغدی یا زبان سنسکریت 1 رادر دوره کارشناسی ارشد گذرانده باشد ؛ از گذراندن این دو درس معاف است.

 

دروس اختیاری :

ارزش همه دروس 2 واحد است.

 


ادیان ایران باستان

زبان سکایی (ختنی)

سغدی 3: متون مسیحی

 سنسکریت 3: ریگ‌ودا

کتیبه‌های فارسی میانه

 

 دانشجویان موظفند دو درس از دروس اختیاری را با توجه به موضوع پایان نامه انتخاب کنند و بگذرانند.

 

دروس اصلی :

 ارزش همه دروس 2 واحد است .

 


اوستا 2: یسن هفت‌ها

 سنسکریت 2

 فارسی میانه 2: زند

اوستا 3: گاهان 

 سغدی 1: متون مانوی

فارسی میانه 3: دینکرد

سغدی 2: متون بودایی

 

پایان نامه : 24 واحد