نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه فرهنگ و زبانهای باستانی-دروس کارشناسی ارشد

گروه فرهنگ و زبانهای باستانی-دروس کارشناسی ارشد


 

دروس مقطع کارشناسی ارشد

دروس جبرانی : 

 

 


 مقدمات زبانشناسی

زبان فارسی باستان

مقدمات زبان اوستایی

مقدمات زبان فارسی میانه

روش تحقیق

 

دروس اختیاری :

 

 


یسنها

متون اساطیری فارسی میانه

متون پهلوی اشکانی مانوی

دستور تاریخی زبان فارسی

کتیبه های فارسی میانه و پهلوی اشکانی

متون اساطیری فارسی میانة مانوی

کیشهای ایران باستان

تاریخ و فرهنگ ایران باستان

اساطیر ایران

مقدمات زبان سغدی

مقدمات زبان سنسکریت

مقدمات زبان آرامی

مقدمات زبان یونانی کهن

مقدمات زبان لاتین

مقدمات زبان خوارزمی

مقدمات زبان بلخی

مقدمات زبان ختنی

مقدمات زبان عیلامی

زبانشناسی تاریخی

گویش شناسی

زبان و ادبیات فارسی در سده های نخستین

واجشناسی تاریخی زبان فارسی

 

دروس تخصصی :

 


 و ندیداد

کتیبه های فارسی باستان

متون اندرزی فارسی میانه

متون غیر اساطیری فارسی میانه مانوی

یشتها

متون روایی فارسی میانه