نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه فرهنگ و زبانهای باستانی-هیات علمی

گروه فرهنگ و زبانهای باستانی-هیات علمی


 

 مدیر گروه : آقای دکتر احمد قائم مقامی

 

اعضای هیات علمی گروه فرهنگ و زبانهای باستانی

رتبه علمی

حسن رضایی باغ بیدی

استاد

علی شهیدی

استادیار

احمد قائم مقامی استادیار
لیلی ورهرام استادیار