نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه فلسفه-دروس دکترا

گروه فلسفه-دروس دکترا


 

دروس مقطع دکتری 

 

تعداد کل واحدهای درسی :​

 


دروس الزامی غربی

۱۰ واحد

دروس الزامی اسلامی

۶ واحد

دروس اختیاری

۲ واحد

دروس جبرانی در صورت تایید گروه

 ۲۴ واحد

رساله 

 

 

لیست دروس الزامی: 

 

الف- فلسفه غرب :​

 

مابعدالطبیعیه تطبیقی ۱

مابعدالطبیعیه تطبیقی 2

فلسفه افلاطون یا فلسفه نوافلاطونی

فلسفه ارسطو

فلسفه دکارت یا اسپینوزا یا لایبنیس

فلسفه دکارت

فلسفه های اگزیستانس ( پدیدار شناسی )

سمینار (یا ) تاریخ و فلسفة منطق

 

 

ب- فلسفه اسلامی: 

 

علم کلام یا عرفان

فلسفه اسلامی ۱ ( مشاء و اشراق )

فلسفه اسلامی ۲ ( فلسفه  ملاصدرا )

 

 

لیست دروس اختیاری :

فلسفه قبل از سقراط

فلسفه در قرون وسطی

فلسفه هگل و ایدئالیسم آلمان

فلسفه برگسن

فلسفه پراگماتیسم ( صلاح علمی )

فلسفه های تحلیلی و زبانی

 

 

جدول دروس کمبود رشته فلسفه گرایش های فلسفه یونان و قرون وسطی و عصر جدید و فلسفه معاصر:

 


مابعدالطبیعیه تطبیقی ۱

۲ واحد

مابعدالطبیعیه تطبیقی ۲

۲ واحد

سپینوزا

۲ واحد

لایبنیس

۲ واحد

فلسفه دکارت

۲ واحد

فلسفه پراگماتیسم(صلاح عملی)

۲ واحد

 

     

جدول دروس اصلی رشته فلسفه گرایش های فلسفه یونان و قرون وسطی و عصر جدید و فلسفه معاصر :

 


مسائل مهم فلسفه یونان و قرون وسطی

۲ واحد

مسائل مهم فلسفه جدید

۲ واحد

مسائل مهم فلسفه معاصر

۲ واحد

مسائل مهم فلسفه اسلامی

۲ واحد

 

جدول دروس تخصصی رشته فلسفه گرایش فلسفه یونان و قرون وسطی :

 


پیش سقراطیان

۲ واحد

افلاطون

۲ واحد

ارسطو

۲ واحد

قرون وسطی

۲ واحد

 

 

جدول دروس اختیاری رشته فلسفه گرایش فلسفه یونان و قرون وسطی :

 


سمینار فلسفی

۲ واحد
فلسفه کانت

۲ واحد

فلسفه نوافلاطونی

۲ واحد

فلسفه مشاء و اشراق

۲ واحد

حکمت متعالیه

۲ واحد

فلسفه عقلی-تجربی

۲ واحد

مسائل مهم عرفان و کلام اسلامی

۲ واحد

 

تذکر: از میان 14 واحد دروس اختیاری اعلام شده فقط 4 واحد باید انتخاب شود .

 

جدول دروس تخصصی رشته فلسفه گرایش فلسفه عصر جدید :


فلاسفه عقلی مسلک

۲ واحد

فلاسفه تجربی

۲ واحد

فلسفه کانت

۲ واحد

فلسفه معاصر

۲ واحد

 

 

جدول دروس اختیاری رشته فلسفه گرایش فلسفه عصر جدید :


سمینارفلسفی

۲ واحد

فلسفه تحلیلی

۲ واحد

فلسفه هگل و ایدئالیسم آلمان

۲ واحد

مسائل مهم عرفان و کلام اسلامی

۲ واحد

 

تذکر:  از میان ۸ واحد دروس اختیاری اعلام شده  فقط ۴ واحد باید انتخاب گردد

 

جدول دروس تخصصی رشته فلسفه گرایش فلسفه معاصر :


ریشه های فلسفه معاصر در فلسفه جدید

۲ واحد

پدیدارشناسی

۲ واحد

مدرنیسم و پست مدرنن

۲ واحد

اگزیستانسیالیسم

۲ واحد

 

 

جدول دروس اختیاری رشته فلسفه گرایش فلسفه معاصر :


سمینار فلسفی

۲ واحد
فلسفه تحلیلی

۲ واحد

شناخت شناسی

۲ واحد

معنی شناسی در فلسفه منطق

۲ واحد

هرمنوتیک

۲ واحد

 فلسفه های نوکانتی و نو هگلی

۲ واحد

مسائل مهم عرفان و کلام اسلامی

۲ واحد

 

تذکر : از میان ۱۴ واحد دروس اعلام شده فقط ۴ واحد انتخاب شود.​