نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه فلسفه-دروس کارشناسی

گروه فلسفه-دروس کارشناسی


 

 

  دروس مقطع کارشناسی

منطق قدیم ۱

 ۴ واحد
منطق قدیم ۲

۲ واحد

منطق جدید ۱

۲ واحد

منطق جدید ۲

۲ واحد

علم کلام

۴ واحد

فلسفه اسلامی ۱

۴ واحد

فلسفه اسلامی ۲

۴واحد

فلسفه اسلامی ۳

۲ واحد

تاریخ فلسفه اسلامی ۱ ( از آغاز تا ابن رشد )

۴واحد

تاریخ فلسفه اسلامی ۲ ( از ابن رشد به بعد)

۴ واحد

فلسفه اخلاق در تفکر غربی

۲ واحد

فلسفه اخلاق در تفکر اسلامی

۲ واحد

عرفان نظری

۴ واحد

فلسفه علوم ۱

۲ واحد

فلسفه علوم ۲

۲ واحد

متون فلسفی به زبان خارجی ۱

۴ واحد

متون فلسفی به زبان خارجی ۲

۴ واحد

متون فلسفی به زبان عربی۱

۴ واحد

متون فلسفی به زبان عربی ۲

۴ واحد

تاریخ فلسفه یونان ۱ ( از آغاز تا افلاطین )

۴واحد

تاریخ فلسفه یونان ۲ ( از ارسطو تا افلاطین )

۴ واحد

تاریخ فلسفه از آغاز قرون وسطی تا رنسانس

۴واحد

تاریخ فلسفه از بیکن تا هیوم

۴واحد

تاریخ فلسفه از کانت تا نیمه دوم قرن ۱۹

۴ واحد

تاریخ فلسفه جدید و معاصر

۲ واحد

فلسفه معاصر و مکاتب جدید قرن ۲۰

۴واحد

متافیزیک عمومی در غرب

۴ واحد

 

دروس پابه : 

 ارزش هر درس ۲ واحد است.

 


مکاتب روانشناسی ۱

مکاتب روانشناسی ۲

مکاتب جامعه شناسی

زبان خارجی پایه ۱

زبان خارجی پایه ۲

زبان عربی ۱

زبان عربی ۲

 علم اصول

 علم و تمدن در اسلام

 

 

دروس اختیاری :​

 ارزش هر درس ۲ واحد است.

 


اصلاح شناسی فلسفی

تاریخ علم

تفکر در شرق آسیا ( چین و هند ) 

شناخت ادیان 

عربی ۳

عرفان عملی

فلسفه تاریخ

فلسفه تطبیقی

فلسفه تعلیم و تربیت

فلسفه سیاست

فلسفه هنر و زیبایی شناسی

علم کلام

منتخب متون کلامی و فلسفی

متدولوژی و روش تحقیق

کلیات فلسفه (فلسفه عمومی)

 

 

دروس عمومی :

 

اخلاق و تربیت اسلامی

۲ واحد
انقلاب اسلامی و ریشه های آن

۲ واحد

پیش نیاز زبان خارجه ۱

۳ واحد

پیش نیاز زبان خارجه ۲

۳ واحد

 تاریخ اسلام

۲ واحد

 تربیت بدنی ۱

۱ واحد

 تربیت بدنی ۲

۱ واحد

زبان خارجی عمومی

۳ واحد

زبان فارسی

۳ واحد

متون اسلامی

۲ واحد

معارف اسلامی ۱

۲ واحد

معارف اسلامی ۲

۲ واحد

تنظیم خانواده