نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش مصور دانش آموزان المیپادی با دکتر شفیعی کدکنی

گزارش مصور دانش آموزان المیپادی با دکتر شفیعی کدکنی


گزارش مصور دانش آموزان المیپادی با دکتر شفیعی کدکنی

28/5/96

گزارش مصور گفت و گو صمیمانه دانش آموزان المیپادی با دکتر شفیعی کدکنی استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی