نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

admin-assistant

admin-assistant


 

معاون اجرایی

دکتر محمد افشین وفایی

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی

 تلفن ۶۱۱۱۲۵۷۶​

ایمیل: m.afshinvafaei@ut.ac.ir​